Naujienlaiškio taisyklių turiniu

§ 1. [Bendrosios nuostatos]

 1. Šios Naujienlaiškių paslaugos taisyklės, toliau – „Taisyklės“, apibrėžia naujienlaiškių paslaugos naudojimo taisykles ir sąlygas, toliau - “Paslauga”, teikiamos Dažų ir lakų gamyklos “Śnieżka S.A.”, bendrovės buveinė: 00-854 Varšuva, Al. Jana Pawła II 23; adresas korespondencijai: 39-207 Brzeźnica, Dębicka g. 44, toliau - “Paslaugų teikėjas”.

 2. Šios Taisyklės skirtos yra Paslaugų gavėjams, t. y. tiek vartotojams, tiek verslininkams. Šių taisyklių nuostatomis nesiekiama atmesti ar apriboti jokių vartotojo teisių suteiktų jiems pagal imperatyvias įstatymo nuostatas - visos galimos abejonės aiškinamos Vartotojo naudai.Jei šių Taisyklių nuostatos neatitinka pirmiau minėtų įstatymų nuostatų, viršenybę turi šios nuostatos.

 3. Paslauga yra teikiama internetu Lenkijos Respublikos teritorijoje.

 4. Norint naudotis Naujienlaiškių paslauga būtina prieiga prie interneto tinklo ir elektroninio pašto adresas, bet nėra būtina įvykdyti specialiuosius techninius reikalavimus, išskyrus įprastą operacinę sistemą ir įprastą interneto naršyklę.

 

§ 2. [Paslaugos dalykas]

 1. Naujienlaiškių paslauga – Paslaugos teikėjas siunčia Vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją el. laiško (e-mail) forma, toliau vadinama “Naujienlaiškiu”.

 2. Naujienlaiškyje siunčiama informacija gali būti ir rinkodaros, ir informacinio pobūdžio, visų pirma, tai gali būti informacija apie Paslaugų teikėjo siūlomus produktus ar paslaugas (pvz., mokymus),įskaitant naujų produktų pasiūlymus ir dabartines akcijas, organizuojamus renginius, reklamines kampanijas, taip pat Naujienlaiškyje gali būti nuorodų į spaudos medžiagą, straipsnius apie Paslaugų teikėją ir pan., bei nuorodų į Paslaugų teikėjo prekės ženklų svetaines.

 3. Paslaugos gavėjas, sudarydamas Naujienlaiškių paslaugos teikimo sutartį su Paslaugos teikėju, suteikia savo elektroninio pašto adresą, kurį nurodo registracijos formoje, kad gautų šiose Taisyklėse nurodytus pranešimus.

<p">

§ 3. [Naujienlaiškio naudojimo sąlygos]

 1. Naujienlaiškių paslauga yra nemokama.

 2. Naujienlaiškių paslauga gali naudotis visi, kurie www.vidaron.pl/newsletter  domeno tinklalapio dalyje, skirtoje Naujienlaiškiams nurodo savo el. pašto adresą ir tada spusteli mygtuką "Išsaugoti". Paspaudus nurodytą mygtuką, nurodytas elektroninio pašto adresas išsiunčiamas Paslaugų teikėjui ir pradedama teikti Naujienlaiškių paslauga.

 3. Paslaugos teikimas pradedamas nuo Paslaugos naudojimo sutarties sudarymo momento, t. y. perskaičius šias Taisykles ir pažymėjus svetainėje vidaron.pl/newsletter langelį dėl perskaitymo ir sutikimo su paslaugų teikimo sąlygomis bei atlikus 2 punkte aprašytus veiksmus.

 4. Naudodamasis Naujienlaiškių paslauga Vartotojas privalo neteikti neteisėto turinio, ypač nenurodyti svetimų duomenų, jeigu nėra gavęs įgaliotų asmenų sutikimo.

 5. Teikiant Naujienlaiškių paslaugą siunčiami pranešimai pagal autorių teises laikomi kūriniais ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Bet koks kopijavimas, keitimas ir naudojimas ne pagal paskirtį ar negavus Paslaugos teikėjo sutikimo gali būti laikomas teisės pažeidimu.

 6. Vartotojas nuo pat Naujienlaiškių paslaugos naudojimo pradžios privalo laikytis šių Taisyklių.

§ 4. [Naujienlaiškių paslaugos trukmė]

 1. Naujienlaiškių paslaugos naudojimo sutartis sudaroma neribotam laikui.

 2. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti Naujienlaiškių paslaugos naudojimo sutartį. Sutartis nutraukiama nedelsiant.

 3. Asmuo, kuris naudojasi Naujienlaiškių paslauga, šios paslaugos naudojimo sutartį nutraukia pateikęs atitinkamą pareiškimą el. pašto adresu marketing@sniezka.com arba paprastu paštu Paslaugos teikėjo adresu, kuris nurodytas Taisyklių 1 skirsnyje arba Naujienlaiškyje spustelėjus specialią nuorodą, skirtą nutraukti Paslaugos teikimą.

 4. Paslaugos teikėjas gali sustabdyti arba nutraukti Naujienlaiškių paslaugos teikimą prieš tai pranešęs apie tai Klientui jo nurodytais el. pašto adresais.

 5. Paslaugos Operatorius turi teisę ištrinti Kliento nurodytą neteisingą ar nesantį el. pašto adresą.

§ 5. [Asmens duomenys]

 1. Paslaugos teikėjas yra Naujienlaiškių paslaugai teikti tvarkomų asmens duomenų administratorius.

 2. Išsamią informaciją apie paslaugų teikėjo duomenų tvarkymo principus galite rasti adresu  www.vidaron.pl/newsletter.

<p">

§ 6. [Skundai ir Taisyklių pakeitimai]

 1. Skundai dėl Naujienlaiškių paslaugos teikiami el. pašto adresu marketing@sniezka.com arba paprastu paštu Paslaugos teikėjo adresu.

 2. Paslaugos gavėjas, siekdamas tinkamai pateikti reklamaciją dėl paslaugos, privalo nurodyti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, korespondencijos adresą, reikalingą išsiųsti informaciją apie skundo nagrinėjimo rezultatą, taip pat aprašyti Naujienlaiškių paslaugos neatitikimus ir nurodyti, kaip tikisi, kad būtų tenkinama reklamacija.

 3. Paslaugos teikėjas skundą išnagrinėja per 14 dienų nuo jos gavimo dienos.

 4. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti Taisykles, jei yra svarbi priežastis, suprantama kaip (uždaras katalogas):

  1. paslaugos teikimo būdo dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitimas;

  2. įstatymų, reglamentuojančių Produktų pardavimą ar elektroninių paslaugų teikimą, pasikeitimas, turinčių įtakos Vartotojo ir Paslaugos teikėjo sudarytoje sutartyje nurodytoms abipusėms teisėms ir pareigoms arba aukščiau išvardytų teisinių nuostatų aiškinimo pakeitimas dėl teismo nuosprendžių, sprendimų, rekomendacijų bei tam tikroje srityje kompetentingų įstaigų ar organų rekomendacijų;

  3. paslaugų teikimo būdo pasikeitimas tiktai dėl techninių ar technologinių priežasčių;

  4. paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, apimties ar teikimo pakeitimas, įvedant naujas, pakeičiant ar Paslaugų teikėjui panaikinant esamas funkcijas ar paslaugas, kurioms taikomos Taisyklės.

 5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pranešti Paslaugos gavėjui apie visus Taisyklių pakeitimus, pateikdamas Taisyklių suvestinę redakciją tinklalapyje.

 6. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai jie yra aiškiai nurodyti ir paskelbti Paslaugų teikėjo svetainėje.

§ 7. [Baigiamosios nuostatos]

 1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2019 m. spalio 28 d.

 2. Šiose Taisyklėse neaptartais atvejais taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.